Terugblik op de thema avond Overbetuwse politiek met Lef

Een nieuwe lente, een nieuw thema in de reeks informatie -avonden van Vrouwen met Lef op 8 maart 2016. De eerste viering van Internationale Vrouwendag gaat al terug tot 1911, in Nederland tot 1912. Nu, 110 jaar verder, is er veel bereikt! 50 Jaar geleden werd je automatisch ontslagen als vrouwelijke ambtenaar wanneer je ging trouwen, had je als vrouw geen recht op pensioen en geen recht op WW bij verlies van je baan.

Het gaat nu goed, maar……er is nog veel te doen, in maatschappelijke besturen, maar ook in de politiek! Het aandeel vrouwen in de politiek moet omhoog! Vanavond een stap in die richting.

Hoe vaak kom je niet langs het Gemeentehuis zonder precies te weten hoe het er in de raadzaal aan toegaat?

Dinsdagavond 8 maart 2016 hebben 51 vrouwen een interessante en interactieve avond meegemaakt. De raadgriffiers Arthur van den Brink en Annemarie Claessen hadden zich stevig voorbereid en hebben ieder de helft van de  groep informatie over her reilen en zeilen van de raad verstrekt en een rondleiding door het gemeentehuis verzorgd. Zeer verhelderend.

We eindigden in de raadzaal met een hartelijk welkom door burgemeester de heer Toon van Asseldonk. Hij opende deze “bijzondere raadsvergadering” met het gebruikelijke moment van stilte ter bezinning. Hij gaf uitleg over de huidige gedragsregels en ook wij houden ons daaraan: ‘u’, ‘mevrouw’ en ‘mijnheer’ en spreken via de voorzitter. We luisteren eerst naar een persoonlijk verhaal en de ervaring van mevrouw Hanny van Brakel als vrouwelijk raadslid. Daarna een motie bespreken en stemmen. Een oefensessie leren debatteren.

Er volgt een indrukwekkend helder verhaal van Hanny van Brakel, raadslid voor de Christenunie en vice-voorzitter van de raad. Op dit moment telt de Gemeenteraad van Overbetuwe 21 mannen en 8 vrouwen. Als je uitgaat van het landelijk gemiddelde, zouden dat nu 12 vrouwen moeten zijn. Juist in de lokale politiek blijft het aandeel vrouwen laag. Jammer, de lokale politiek staat juist het dichtst bij de burger en bepaalt het meest het dagelijks leven van inwoners. Hanny schildert de belemmeringen: vrouwonvriendelijk gedrag, de combinatie raadswerk en zorgtaken of de combinatie met eigen bedrijf en betaald werk, de zorg voor kinderen en huishouden. Vrouwen zijn te bescheiden om zich te profileren! Zoeken samenwerking en consensus. Vele onderwerpen zijn het waard om ook door vrouwen besproken en besloten te worden.

Hanny: Wat heb je nodig als vrouw in de politiek?

  1. Een dosis gezond verstand
  2. Voel je vrij om te mogen leren
  3. Gooi je bescheidenheid overboord ,spring in het diepe en blijf vooral jezelf
  4. cursussen helpen je je vaardigheden eigen te maken
  5. Politiek is voor iedereen! Via vrijwilligerswerk kun je ook ervaring opdoen
  6. Kijk waar je interesse ligt, waar je graag een bijdrage aan levert
  7. Ga ervoor om op een kandidatenlijst te komen. Je kunt ook als burger-raadslid ervaring opdoen!

Hanny: “Ik denk ook dat wij als vrouwen elkaar best wat meer mogen aanmoedigen, dus vrouwen: Benut je kennis en talenten, leg de lat niet te hoog voor jezelf, voel je vrij, zet je in voor de leefomgeving om je heen. Dat is niet altijd gemakkelijk: keuzes maken tussen algemene belangen en persoonlijke belangen. Het geeft voldoening samen met anderen verantwoording te nemen. Vrouwen voel je vrij! Kortom een wijze politica zei eens: Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.”

Als voorzitter van de raad legt de Burgemeester na het prikkelende pleidooi van Hanny uit wat het verschil is tussen hamerstukken en bespreekstukken. Vanavond een bespreekstuk in de vorm van een motie als proefvergadering. Hij nodigt Mariel de Vries uit om de motie toe te lichten. Het onderwerp gaat over de vraag in hoeverre de gemeente in samenwerking met Vrouwen met Lef een avond wil organiseren voor de nieuwe groep vrouwen die als statushouders Overbetuwe binnenkomen. We vragen om vrouwen te helpen, waar ze dat aangeven en alles in het werk te stellen dat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen. Omdat de burgemeester de portefeuillehouder is van het onderwerp vluchtelingen , neemt Hanny van Brakel de voorzittershamer over als vice-voorzitter van de raad. Enkele vrouwelijke “raadsleden van deze avond” stellen vragen over o.a. het budget en de rol van vrijwilliger versus professional. De burgemeester brengt na een toelichting de motie in stemming en deze wordt met ruime meerderheid aangenomen. Er hebben zich die avond 5 vrouwen bereid verklaard een avond m.b.t. vrouwelijke statushouders op termijn in samenwerking met de gemeente te organiseren. Prima vervolg.

De vrouwelijke raadsleden van alle politieke partijen hebben zich na de vergadering gemengd onder de aanwezigen. Met een geanimeerde borrel als afsluiting in de hal horen we dat aanwezigen letterlijk een kijk op politiek hebben gekregen.

Wil je nader kennis maken met het werk van raadslid? Meld je dan aan als Gast van de gemeenteraad op 24 mei a.s. via griffie@overbetuwe.nl.

Terugblik op de thema avond Overbetuwse politiek met Lef
Schuiven naar boven